Laatste reservering was 4 minuten geleden
Reserveer hier uw parkeerplaats!

ALGEMENE VOORWAARDEN QUICK PARKING EXPOITATION HOLDING B.V. (PDF)

1. Definities
In deze algemene voorwaarden gelden de volgende begripsomschrijvingen:
1.1. Afgiftebewijs: het formulier van Valet Parking dat bij afgifte van het voertuig wordt ondertekend en waarop de kilometerstand en staat van het voertuig worden aangegeven;
1.2. Parkeer Management Systeem (PMS): een systeem bestaande uit hard- en software dat wordt gebruikt voor toegangscontrole, betalingshandelingen, uitrijdcontrole en leveren van managementinformatie met betrekking tot de Parkeerfaciliteit;
1.3. Parkeerbewijs: parkeerkaart of ieder ander door Quick Parking aangewezen middel waarmee toegang tot de Parkeerfaciliteit kan worden verkregen en waarmee het tijdstip van binnenkomst in of op de Parkeerfaciliteit kan worden vastgesteld;
1.4. Parkeerder: eigenaar, kentekenhouder, de Parkeerder, houder of inzittende van een motorvoertuig dat in of op de Parkeerfaciliteit is gebracht;
1.5. Parkeerfaciliteit: de parkeergarage en/of het parkeerterrein met bijbehorende terreinen en ruimten;
1.6. Parkeergeld: het bedrag dat de Parkeerder is verschuldigd voor het gebruik van de Parkeerfaciliteit;
1.7. Parkeerovereenkomst: de eenmalige parkeerovereenkomst als bedoeld in artikel 2.2;
1.8. Parkeerperiode: de op de reservering vermelde periode waarin het voertuig op de Parkeerfaciliteit kan worden geparkeerd.
1.9. Quick Parking: Quick Parking Exploitation Holding B.V., dan wel een aan haar gelieerde partij;
1.10. Valet Parking: de dienst van Quick Parking met betrekking tot het in ontvangst nemen, beheren en afleveren van voertuigen.

2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
2.1. De toegang tot de Parkeerfaciliteit wordt uitsluitend verleend onder toepassing van deze voorwaarden en de algemene voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie, die deel uitmaken van iedere met Quick Parking gesloten Parkeerovereenkomst en op iedere reservering van toepassing zijn. Deze algemene voorwaarden en de algemene voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tevens van toepassing op (reserveringen van) overige diensten van Quick Parking, waaronder (maar niet uitsluitend) Valet Parking.
2.2. Een Parkeerovereenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen door:
a. het houderschap van een Parkeerbewijs;
b. via een reservering als bedoeld in artikel 3;
c. door het enkele feit van het gebruik van de Parkeerfaciliteit.
Bij onenigheid over de vraag of er gebruik wordt of reeds is gemaakt van de Parkeerfaciliteit, zal bepalend zijn het feit dat (het voertuig van) de Parkeerder zich op het tot de Parkeerfaciliteit behorende terrein achter de slagboom bevindt of heeft bevonden of via het PMS als ingereden is geregistreerd.

3. Gereserveerd parkeren
3.1. Reserveren van een parkeerplaats geschiedt uitsluitend via Quick Parking of via een door een derde aangeboden boekingsformulier en tegen het bij het plaatsen van de reservering vermelde tarief. De reservering geeft uitsluitend het recht te parkeren bij de op de reservering vermelde Parkeerfaciliteit en geeft uitdrukkelijk geen recht op parkeren op een andere locatie.
3.2. Reserveringen dienen 20 minuten voor aanvang van de Parkeerperiode te worden gedaan en gelden onder voorbehoud van beschikbaarheid. Indien een parkeerplaats niet (meer) beschikbaar blijkt te zijn, zal Quick Parking de reservering niet accepteren en de Parkeerder daarover zo spoedig mogelijk informeren.
3.3. De Parkeerder dient in het boekingsformulier opgave te doen van de ingangsdatum en de einddatum van de Parkeerperiode. Indien de Parkeerder een keuze heeft bepaald, wordt daarvan een volledige opgave getoond, vergezeld van een opgave van het verschuldigde Parkeergeld. Vervolgens wordt de Parkeerder gevraagd om naar de elektronische betaalfaciliteit te gaan om het verschuldigde Parkeergeld te betalen via creditcard of een ander een online betaalmiddel. Ook kan worden gekozen voor betaling op de Parkeerfaciliteit. Indien de Parkeerder vervolgens klikt op de knop waarmee de reservering definitief wordt gemaakt en deze algemene voorwaarden zijn geaccepteerd, geldt dit als een uitdrukkelijke akkoordverklaring van de Parkeerder om het verschuldigde Parkeergeld af te schrijven, komt de Parkeerovereenkomst met Quick Parking tot stand en is de Parkeerder jegens Quick Parking gebonden aan de gemaakte reservering.
3.4. Een online reservering waarbij wordt gekozen voor elektronische betaling, komt niet tot stand indien de elektronische betaling wordt geweigerd. De Parkeerder ontvangt hiervan bericht.
3.5. Quick Parking zendt per email een reserveringsbevestiging aan het door de Parkeerder opgegeven emailadres. Deze bevestiging geldt als bewijs voor het bestaan en de inhoud van de Parkeerovereenkomst. De reservering kan worden gewijzigd via telefoon, e-mail of op de website via wijzig uw reservering. De reservering kan tot twintig (20) minuten voor aanvang van de op de reservering vermelde Parkeerperiode kosteloos door de Parkeerder worden geannuleerd door een e-mail te sturen naar info@quickparking.nl onder vermelding van het reserveringsnummer. Indien annulering later plaatsvindt, wordt het reeds betaalde Parkeergeld niet gerestitueerd.
3.6. Quick Parking kan aan Parkeerders promotiecodes verstrekken. Het gebruik van promotiecodes is strikt persoonlijk en uitsluitend toegestaan voor het doel waarvoor zij zijn uitgegeven, namelijk het eenmalig verkrijgen van een korting op een reservering. Bij misbruik van promotiecodes kan de gegeven korting door Quick Parking worden teruggevorderd.
3.7. Het is mogelijk om op een eerdere of latere datum/tijd dan de aanvang van de Parkeerperiode de Parkeerfaciliteit in/op te rijden, alsmede op een eerdere of latere datum/tijd dan de datum/tijd van de Parkeerperiode de Parkeerfaciliteit te verlaten,
onder de volgende voorwaarden:
a. Indien de Parkeerder die een reservering heeft gedaan op een eerdere datum/tijd dan de ingangsdatum/tijd van de Parkeerperiode de Parkeerfaciliteit in/op rijdt, betaalt de Parkeerder het volledige dan geldende dagtarief over het aantal dagen tot aan de aanvang van de Parkeerperiode. Dit bedrag is ondeelbaar, hetgeen betekent dat dit niet wordt opgesplitst naar dagdeel of andere tijdseenheden. Het bedrag dat wegens de overschrijding in rekening wordt gebracht, dient door de Parkeerder afzonderlijk te worden betaald.
b. Indien de Parkeerder die een boeking heeft gedaan, op een latere datum/tijd dan de ingangsdatum/tijd van de Parkeerperiode de Parkeerfaciliteit in/op rijdt, heeft dit geen invloed op de einddatum/tijd van de Parkeerperiode; de einddatum/tijd blijft onveranderd. De Parkeerder heeft voorts geen recht op restitutie van enig deel van het betaalde Parkeergeld.
c. Indien de Parkeerder op een eerdere datum/tijd dan de einddatum/tijd van de Parkeerperiode met zijn voertuig de Parkeerfaciliteit verlaat, dan eindigt de Parkeerperiode per die datum/tijd waarop de Parkeerder de Parkeerfaciliteit met zijn voertuig daadwerkelijk verlaat. Het is gedurende de Parkeerperiode dan ook niet mogelijk om tussentijds in en uit te rijden: bij de eerste keer dat de Parkeerder de Parkeerfaciliteit verlaat, eindigt automatisch de Parkeerperiode. De Parkeerder heeft geen recht op restitutie van enig deel van het betaalde Parkeergeld.
d. Indien de Parkeerder op een latere datum/tijd dan de einddatum/tijd van de Parkeerperiode de Parkeerfaciliteit verlaat, wordt voor de tijd dat de Parkeerperiode is overschreden het volledige dan geldende dagtarief in rekening gebracht. Het bedrag dat wegens de overschrijding in rekening wordt gebracht, dient door de Parkeerder afzonderlijk te worden betaald.
3.8. Quick Parking verwerkt de door de Parkeerder op het boekingsformulier op de website ingevulde persoonsgegevens, alsmede gegevens over click- en surfgedrag en transacties via de website. De wettelijke voorschriften zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden door Quick Parking nageleefd.
3.9. De gegevens van de Parkeerder worden opgeslagen in een klantenbestand en gebruikt voor het afwikkelen van de reservering, inclusief de betaling en klantenservice. Quick Parking gebruikt de gegevens ook om het click- en surfgedrag en de transacties van de Parkeerder te analyseren en daarmee klantprofielen op te stellen. Deze profielen worden door Quick Parking gebruikt voor het vervolmaken van het assortiment aan producten en diensten op de website en om haar klanten op maat gesneden aanbiedingen te kunnen doen uit haar totale producten- en dienstenassortiment.
3.10. Indien de Parkeerder bezwaren heeft tegen het verzamelen en analyseren van gegevens voor het doen van op maat gesneden aanbiedingen door Quick Parking, kan de Parkeerder dit laten weten door een e-mail te zenden aan info@quickparking.nl. Mocht de Parkeerder de gegevens willen verwijderen uit de bestanden van Quick Parking, dan kan de Parkeerder ook gebruik maken van dit e-mailadres.
3.11. Quick Parking heeft de afhandeling van creditcardtransacties van Parkeerders uitbesteed aan Adyen. De persoonsgegevens van de Parkeerders die nodig zijn voor
het afhandelen van de creditcardtransacties kunnen derhalve door Quick Parking aan Adyen ter beschikking worden gesteld. Adyen zal deze gegevens in haar hoedanigheid als bewerker namens Quick Parking verwerken, maar uitsluitend voor het afhandelen van de creditcardtransacties. Adyen zal deze gegevens niet aan derden verstrekken, anders dan aan de financiële instellingen voor de gekozen betaalmethode. De naam van Adyen kan in verband met het voorgaande vermeld staan op het rekening- of creditcard afschrift van de Parkeerder.

4. Parkeerfaciliteit en toegang
4.1. Een Parkeerder, voertuig of persoon is slechts bevoegd de Parkeerfaciliteit te betreden met een geldig Parkeerbewijs.
4.2. Aan de Parkeerder wordt een willekeurige plaats in de Parkeerfaciliteit ter beschikking gesteld, tenzij vooraf door Parkeerder en Quick Parking een overeenkomst is gesloten waarbij een specifieke plaats of gedeelte van de Parkeerfaciliteit is aangewezen.
4.3. Op sommige Parkeerfaciliteiten wordt de mogelijkheid tot het elektrisch opladen van voertuigen geboden. Bij de oplaadlocaties is een gebruiksaanwijzing aanwezig. Parkeerder dient deze gebruiksaanwijzingen op te volgen. Quick Parking biedt geen garantie dat de voor elektrisch laden aangewezen parkeerplaatsen beschikbaar zijn en het is niet mogelijk een dergelijke parkeerplaats te reserveren. Het is de verantwoordelijkheid van de Parkeerder dat voldoende energie of brandstof aanwezig is om de Parkeerfaciliteit te verlaten. Quick Parking is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van gebruik van de oplaadlocaties.
4.4. Het in- en uitrijden van voertuigen in/uit de Parkeerfaciliteit kan uitsluitend geschieden tijdens de in of bij de Parkeerfaciliteit aangegeven openingstijden. Quick Parking stelt de openingstijden vast en is altijd gerechtigd deze te wijzigen. Een Parkeerder is gerechtigd een Parkeerovereenkomst te wijzigen indien Quick Parking een wijziging in de openingstijden heeft doorgevoerd.
4.5. Tot de Parkeerfaciliteit worden uitsluitend toegelaten personenauto’s en bedrijfsauto’s met een maximale lengte van 5 m., een breedte van maximaal 1,90 m., een maximaal gewicht van 2.500 kg en eventueel met een maximaal bij de ingang aangegeven hoogte.
4.6. Het is niet toegestaan met aanhangwagens van welke aard dan ook, hieronder mede begrepen caravans, de Parkeerfaciliteit in- of op te rijden.
4.7. Indien bij een Parkeerfaciliteit de sleutel van het voertuig wordt ingenomen, is Quick Parking te allen tijde gerechtigd het voertuig te verplaatsen.
4.8. Quick Parking is gerechtigd aan enig voertuig de toegang tot de Parkeerfaciliteit te weigeren indien Quick Parking dit met inachtneming van de redelijkheid en billijkheid wenselijk acht. Dit geval zal zich onder andere voordoen indien Quick Parking van oordeel is dat het voertuig gelet op de omvang en/of zwaarte, dan wel door de zaken die daarmee worden vervoerd, aan de omgeving schade kan toebrengen in de meest ruime zin. Quick Parking is ook gerechtigd voertuigen die (mede) LPG als brandstof gebruiken de toegang tot de Parkeerfaciliteit te weigeren, indien de Parkeerfaciliteit daarop niet is uitgerust.
4.9. Quick Parking is gerechtigd, indien dit naar het oordeel van Quick Parking noodzakelijk is, voertuigen binnen de Parkeerfaciliteit te verplaatsen en/of enig voertuig uit de Parkeerfaciliteit te (doen) verwijderen. De staat waarin een voertuig verkeert, kan voor Quick Parking een reden zijn om dit voertuig uit de Parkeerfaciliteit te (laten) verwijderen, zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid voor Quick Parking kan leiden. Quick Parking dient bij het beoordelen van de noodzaak tot verplaatsing en/of verwijdering de redelijkheid en zorgvuldigheid in acht te nemen.
4.10. Voertuigen die in strijd met de toepasselijke voorschriften zijn geparkeerd, kunnen door Quick Parking te allen tijde voor rekening en risico van de Parkeerder worden verwijderd en zo nodig buiten de Parkeerfaciliteit worden gebracht.

5. Gebruiksvoorschriften
5.1. De Parkeerder betreedt en maakt geheel voor eigen risico gebruik van de Parkeerfaciliteit. De Parkeerder dient te allen tijde de nodige voorzichtigheid te betrachten, in het bijzonder ook voor wat betreft de hoogte van de Parkeerfaciliteit buiten de rijbanen.
5.2. De Parkeerder is verplicht de aanwijzingen van Quick Parking (waaronder aangegeven bewegwijzering en rijrichting) en het door haar aangesteld personeel op te volgen.
5.3. In of op de Parkeerfaciliteit geldt een maximumsnelheid van 5 kilometer per uur (stapvoets).
5.4. Gedurende de aanwezigheid op het terrein van de Parkeerfaciliteit dient de Parkeerder zich te gedragen conform en dient het voertuig te voldoen aan de bepalingen van de Wegenverkeerswet, de nadere regels krachtens deze wet gesteld, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens en de daarbij behorende bijlagen, als ook de nadere regels krachtens dit reglement gesteld.
5.5. De Parkeerder dient het voertuig te parkeren op de aangegeven plaatsen en zich zodanig te gedragen dat het verkeer in en/of bij de Parkeerfaciliteit niet wordt gehinderd en de veiligheid niet in gevaar wordt gebracht. De motor van het voertuig mag slechts in werking zijn voor zover dit noodzakelijk is voor parkeren en het inrijden en verlaten van de Parkeerfaciliteit.
5.6. Het is verboden om:
a) de Parkeerfaciliteit te gebruiken voor andere doeleinden dan voor het parkeren van voertuigen;
b) in, op of bij de Parkeerfaciliteit goederen of diensten aan te bieden, te verkopen, te verhuren of uit te delen;
c) op of aan de Parkeerfaciliteit reclame te maken;
d) in of op de Parkeerfaciliteit te roken of vuur te maken;
e) langer in het voertuig te verblijven dan gedurende de tijd die nodig is om het betreffende voertuig te parkeren. Nadat het voertuig is geparkeerd dient het te worden afgesloten, de lichten te worden gedoofd, de motor uit te worden gezet en dienen de inzittenden het voertuig en de Parkeerfaciliteit te verlaten;
f) in of op de Parkeerfaciliteit reparaties aan het voertuig of andere werkzaamheden uit te voeren of te doen uitvoeren, tenzij daartoe uitdrukkelijk toestemming door of namens Quick Parking is verleend;
g) afval in, op of bij de Parkeerfaciliteit achter te laten, anders dan klein afval in daartoe bestemde bakken.
5.7. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Quick Parking mag een voertuig niet langer dan negentig (90) dagen ononderbroken in of op de Parkeerfaciliteit geparkeerd zijn. Na het verlopen van deze termijn is de Parkeerder naast het Parkeergeld voor negentig (90) dagen parkeren tevens het Parkeergeld verschuldigd voor elke dag of een gedeelte daarvan na afloop van genoemde termijn dat het voertuig van Parkeerder in de Parkeerfaciliteit aanwezig is, vermeerderd met een bedrag van € 25 per dag, onverminderd het recht van Quick Parking om daarnaast en daarenboven vergoeding van kosten, schade en interesten te vorderen en zonder dat enige ingebrekestelling is vereist.
5.8. Indien de Parkeerder een voertuig in of op de Parkeerfaciliteit heeft achtergelaten en ondanks schriftelijk verzoek dan wel sommatie van Quick Parking weigert dan wel, om welke reden dan ook, niet in staat is het achtergelaten voertuig te verwijderen, is Quick Parking gerechtigd het achtergelaten voertuig uit of van de Parkeerfaciliteit te (doen) verwijderen binnen veertien (14) dagen na het verzoek c.q. de sommatie en elders op te slaan.
5.9. Ingeval het adres van de Parkeerder ondanks redelijke inspanning niet valt te achterhalen kan worden volstaan met het aanbrengen van een duidelijk zichtbaar aangebracht schriftelijk verzoek tot verwijdering onder een ruitenwisser van het voertuig. Indien de Parkeerder binnen drie (3) maanden na het verzoek c.q. sommatie het voertuig niet heeft opgehaald, is Quick Parking gerechtigd het voertuig te verkopen of te vernietigen. Quick Parking is alsdan slechts gehouden aan de Parkeerder te vergoeden de verkoopopbrengst verminderd met het verschuldigde Parkeergeld, eventuele boetes en de kosten van Quick Parking in verband met de verwijdering en de tijdelijke opslag van het voertuig. Indien het verschuldigde Parkeergeld, eventuele boete en voornoemde kosten van Quick Parking hoger zijn dan de opbrengst van het voertuig, dient de Parkeerder al deze kosten te voldoen aan Quick Parking.

6. Parkeergeld en betaling
6.1. Voor het gebruik van de Parkeerfaciliteit is de Parkeerder Parkeergeld verschuldigd. Het Parkeergeld wordt berekend aan de hand van het Parkeerbewijs volgens de door Quick Parking vastgestelde tarieven op basis van het tijdsbestek dat het voertuig van de Parkeerder in de Parkeerfaciliteit aanwezig is geweest. Voor de bepaling van dit tijdsbestek zal de door het PMS aangegeven tijdsduur beslissend zijn.
6.2. De tarieven staan vermeld op de website van Quick Parking. Quick Parking behoudt zich het recht voor de tarieven te wijzigen. Tarieven zullen niet met terugwerkende kracht verwerkt worden in reeds bestaande Parkeerovereenkomsten.
6.3. Als het Parkeergeld niet vooraf is betaald, dient het Parkeergeld bij een betaalautomaat te worden voldaan voordat de Parkeerder met het voertuig de Parkeerfaciliteit verlaat. Na betaling bij een betaalautomaat geeft het parkeerbewijs de Parkeerder gedurende zestig (60) minuten, gerekend vanaf het moment van betaling, het recht en de gelegenheid het voertuig buiten de Parkeerfaciliteit te brengen. Indien genoemde periode verstrijkt zonder dat de Parkeerder het voertuig buiten de Parkeerfaciliteit heeft gebracht, vangt een nieuwe parkeertermijn aan waarvoor opnieuw Parkeergeld verschuldigd is. Na betaling van de nieuwe termijn wordt de hiervoor omschreven procedure herhaald.
6.4. Het is verboden de Parkeerfaciliteit met een voertuig te verlaten zonder dat voor het gebruik van de Parkeerfaciliteit is betaald of zonder dat toestemming van Quick Parking is verkregen. Het zonder voorafgaande betaling van het verschuldigde parkeergeld met het voertuig verlaten van de Parkeerfaciliteit, bijvoorbeeld door middel van het zogenoemde “treintje rijden” waarbij de Parkeerder direct achter zijn voorganger onder de slagboom doorrijdt, is onder geen beding toegestaan. De Parkeerder is in dat geval het Parkeergeld verschuldigd vermeerderd met een bedrag aan aanvullende schadevergoeding ad € 500,- en zulks onverminderd de rechten van Quick Parking tot het vorderen van overige daadwerkelijk geleden (gevolg)schade.
6.5. Het staat Quick Parking vrij de Parkeerder en/of het betreffende voertuig (tijdelijk) de toegang tot en het gebruik van de Parkeerfaciliteit te ontzeggen.

7. Valet Parking
7.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op Valet Parking en het Afgiftebewijs.
7.2. Bij afgifte van het voertuig en de sleutel bij een medewerker van Quick Parking dient de Parkeerder het Afgiftebewijs te ondertekenen. Quick Parking behoudt zich het recht voor een kopie te maken van het identiteitsbewijs van de Parkeerder (rekening houdend dat bepaalde gegevens afgedekt dienen te worden, zoals het BSN nummer en de pasfoto). De Parkeerder gaat door ondertekening van het Afgiftebewijs akkoord met het in beheer geven van het voertuig en de daarbij behorende sleutel aan Quick Parking.
7.3. Het voertuig en de sleutel worden aan de Parkeerder geretourneerd na het tonen van het exemplaar van het Afgiftebewijs en, op eerste verzoek van Quick Parking, het identiteitsbewijs.
7.4. Indien de Parkeerder het Afgiftebewijs of identiteitsbewijs niet kan tonen, zal Quick Parking het voertuig niet meegeven en wordt er een proces-verbaal opgemaakt door de Koninklijke Marechaussee te Schiphol.
7.5. De op het Afgiftebewijs vermelde datum en het tijdstip waarop het voertuig zal worden opgehaald, indien ingevuld, is bepalend voor het gereed zetten van het voertuig.
7.6. Quick Parking streeft ernaar het voertuig zoveel mogelijk vooraf gereed te zetten, maar het kan voorkomen dat de Parkeerder bij terugkomst op het voertuig dient te wachten. Quick Parking is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van deze wachtperiode of voor schade die het voertuig na afgifte oploopt. Voorts is Quick Parking niet aansprakelijk voor enige schade van de Parkeerder in het geval van vertraging. Quick Parking legt op het moment van afgifte de kilometerstand en de staat van het voertuig vast.
7.7. Ingeval van een open terugvlucht of gewijzigde terugvlucht, dient de Parkeerder uiterlijk 24 uur voor aankomst het gewijzigde verzoek te doen tot gereedzetten van het Motorvoertuig via de Website of telefonisch. Verzoeken tot het doen gereedzetten van het voertuig binnen 24 uur voor aankomst dienen telefonisch te worden gedaan. De Parkeerder dient daarbij op eerste verzoek van Quick Parking zijn naam en reserveringsnummer te verstrekken.
7.8. Wijzigingen binnen 24 uur voor aankomst kunnen resulteren in een langere wachttijd en mogelijke additionele kosten (i.v.m. tevergeefs klaarzetten van het voertuig en overige operationele kosten).
7.9. Quick Parking geeft het voertuig en/of de sleutel slechts af aan een ander dan de Parkeerder na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Parkeerder, dan wel na ontvangst van een rechterlijk bevel tot afgifte.
7.10. Quick Parking behoudt zich het recht voor afgifte van het voertuig te weigeren in het geval van kennelijke dronkenschap van de Parkeerder.
7.11. De tarieven, deeltarieven en eventuele toeslagen voor Valet Parking staan vermeld op de website van Quick Parking. Het minimumtarief voor Valet Parking bedraagt het tarief voor één dag. Bij terugkomst zal de Parkeerder contant met pin, of met creditcard betalen, tenzij reservering via een agent op factuur heeft plaatsgevonden, in welk geval betaling via de agent plaatsvindt.
7.12. De Parkeerder kan tot vijftien (15) minuten na het retour ontvangen van het voertuig over het beheer van het voertuig een klacht indienen bij Quick Parking, mits het voertuig niet door de Parkeerder is verplaatst van de plaats waar de Parkeerder het voertuig voor retour van Quick Parking in ontvangst heeft genomen. Na het tijdsbestek van vijftien (15) minuten vervallen alle aansprakelijkheden van Quick Parking met betrekking tot het voertuig.
7.13. De Parkeerder is er voor verantwoordelijk dat alle apparatuur (elektronica) is uitgeschakeld. De Parkeerder staat toe dat medewerkers van Quick Parking gebruik maken van de elektronica die nodig is voor het verrijden van het voertuig, alsmede dat zij wijzigingen aanbrengen, in onder andere de stand van de stoel en spiegel, welke noodzakelijk zijn voor een veilig gebruik van het voertuig. Indien het voertuig van de Parkeerder niet start, zal Quick Parking geen maatregelen nemen om het voertuig te starten, tenzij de Parkeerder hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verstrekt.
7.14. De Parkeerder verklaart dat er zich in het voertuig geen zaken bevinden als wapens, drugs, gestolen zaken en dieren. In het geval zaken worden aangetroffen door Quick Parking, die verboden zijn of een gevaarlijke situatie opleveren, zal Quick Parking hiervan aangifte doen.
7.15. Voor zover de wet dit toelaat sluit Quick Parking elke aansprakelijkheid jegens de Parkeerder uit, behoudens de aansprakelijkheid voor directe door de Parkeerder geleden vermogensschade die te wijten is aan opzet of in ernstige mate toerekenbaar tekortschieten van Quick Parking. Van vermogensschade is iedere vorm van gevolgschade uitgesloten. De aansprakelijkheid van Quick Parking is per gebeurtenis in ieder geval gelimiteerd tot maximaal EUR 100.000,-.
7.16. Het achterlaten van persoonlijke eigendommen in het voertuig geschiedt op eigen risico van de Parkeerder.
7.17. Quick Parking is te allen tijde gerechtigd het voertuig onder zich te houden en daartoe geëigende maatregelen te treffen, zolang niet al hetgeen Quick Parking, hetzij op grond van het Afgiftebewijs, hetzij uit andere hoofde van de Parkeerder te vorderen heeft, is voldaan.

8. Aansprakelijkheid
8.1. De tussen partijen tot stand gekomen Parkeerovereenkomst omvat adequate bewaking, niet zijnde individuele permanente bewaking van het voertuig. Quick Parking is niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal, verlies van het voertuig en andere eigendommen van de Parkeerder of inzittenden, voor zover wettelijk is toegestaan.
8.2. Quick Parking is voorts niet aansprakelijk voor tekortkomingen ten gevolge van het gebruik van de Parkeerfaciliteit of ten gevolge van overige diensten, waaronder Valet Parking, die door of namens Quick Parking in de Parkeerfaciliteit worden aangeboden, tenzij de Parkeerder kan aantonen dat sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van Quick Parking.
8.3. Quick Parking is niet gehouden schade te vergoeden indien sprake is van overmacht. Onder overmacht zal in ieder geval worden gerekend een van de wil van Quick Parking onafhankelijke omstandigheid als gevolg waarvan de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst redelijkerwijs door de Parkeerder niet meer van Quick Parking kan worden verlangd. Hieronder worden in ieder geval begrepen werkstakingen, brand, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen alsmede een tekortkoming in de nakoming door derden.
8.4. De Parkeerder is aansprakelijk voor alle schade die door hem/haar is veroorzaakt. Schade door de Parkeerder veroorzaakt aan de Parkeerfaciliteit of de daarbij behorende apparatuur en installaties dient ter plaatse te worden vergoed tenzij, naar het oordeel van Quick Parking, de Parkeerder voldoende zekerheid kan bieden dat de schade wordt vergoed. Voor de vaststelling van de hoogte van de vergoeding zal het rapport van een door Quick Parking aangewezen deskundige beslissend zijn. Kosten van het opstellen van het rapport zijn voor rekening van de Parkeerder.
8.5. Indien de Parkeerder tekortschiet in de nakoming van enige verplichting welke is opgelegd ingevolge de wet, plaatselijke verordeningen en gebruiken en/of de met Parkeerder gesloten Parkeerovereenkomst inclusief deze algemene voorwaarden, is de Parkeerder gehouden aan Quick Parking alle geleden en nog te lijden schade te vergoeden. Indien Quick Parking genoodzaakt is een sommatie, ingebrekestelling of (ander) exploot aan de Parkeerder te doen uitbrengen of ingeval van noodzakelijke procedures tegen de Parkeerder, is de Parkeerder verplicht alle daarvoor gemaakte kosten, zowel in als buiten rechte, aan Quick Parking te vergoeden, tenzij het tegendeel onherroepelijk in rechte is komen vast te staan.
8.6. Quick Parking is te allen tijde gerechtigd het voertuig onder zich te houden en daartoe geëigende maatregelen te treffen, zoals het aanbrengen van een wielklem, zolang niet al hetgeen Quick Parking, hetzij op grond van de Parkeerovereenkomst en/of algemene voorwaarden, hetzij uit andere hoofde van de Parkeerder te vorderen heeft, is voldaan.
8.7. De in dit artikel opgesomde aansprakelijkheidsbeperkingen kunnen tevens jegens de Parkeerder worden ingeroepen door de beheerder(s) en eigenaar(s) van de Parkeerfaciliteit, voor zover dit niet dezelfde partij(en) is/zijn als Quick Parking.

9. Privacy
9.1. In de Parkeerfaciliteit, bijvoorbeeld bij de in-/uitrit en bij de betaalautomaten, kan ter bestrijding van diefstal en vernieling videoregistratie plaatsvinden.
9.2. Bij het in-/oprijden van de Parkeerfaciliteit kan door Quick Parking gebruik worden gemaakt van kentekenherkenning. In dat geval kan het kenteken bij het in-/ oprijden worden geregistreerd in het PMS en kan worden afgedrukt op het Parkeerbewijs. Indien het kenteken wordt geregistreerd en afgedrukt op het Parkeerwijs geschiedt dit ter bestrijding van fraude en in het bijzonder ter bestrijding van fraude met (verloren) parkeerbewijzen en van diefstal. Kentekens worden niet verstrekt aan derden, tenzij Quick Parking daartoe een wettelijke verplichting heeft.

10. Overig
10.1. Afspraken met personeelsleden van Quick Parking binden deze laatste niet, voor zover deze niet door een bevoegde vertegenwoordiger van Quick Parking schriftelijk zijn bevestigd. Als personeelsleden zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen vertegenwoordigingsbevoegdheid hebben.
10.2. Voor zover enig beding in de tussen Quick Parking en de Parkeerder gesloten overeenkomst waaronder begrepen deze algemene voorwaarden, nietig of vernietigbaar of niet van toepassing is, dient dit beding te worden geconverteerd in een zodanig beding dat zoveel mogelijk recht doet aan de strekking van het nietige, vernietigde of buiten toepassing gelaten beding.
10.3. Quick Parking is gerechtigd deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De Parkeerder heeft het recht een Parkeerovereenkomst te ontbinden indien Quick Parking een wijziging in deze voorwaarden heeft doorgevoerd.

11. Toepasselijk recht en geschillenregeling
11.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
11.2. De Parkeerder dient Quick Parking in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
11.3. Geschillen die verband houden met de Parkeerovereenkomst of deze algemene voorwaarden kunnen worden voorgelegd aan Quick Parking middels de geschillenregeling. Uitzondering hierop zijn geschillen met een zakelijke wederpartij aangezien deze worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
Uw verzoek wordt verwerkt...
Een moment geduld A.U.B.

Reserveer uw parkeerplaats nu!

Check beschikbaarheid
Uw reservering is binnen 20 minuten voor vertrek. Binnen 20 minuten voor vertrektijd kan er geen reservering meer gemaakt worden.
Geen parkeerplaats beschikbaar voor deze dag of tijdstip
Aankomst tijd is eerder dan de retour tijd.